FANDOM


WYBRANE PUBLIKACJEEdytuj

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz-Ankiersztajn H., 2012, Europe: de grands écarts dans l'espérance de vie par [w:] Population & Avenir, n° 706 (janvier-février 2012).

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz-Ankiersztajn H., 2012, La santé en Europe : les raisons des différences d'espérance de vie par [w:] Population & Avenir, n° 707 (mars-avril 2012).

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., 2012, Wpływ sieci społecznych na aktywność rekreacyjną na przykładzie odwiedzających toruńską Barbarkę [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 699, seria Ekonomiczne Problemy Usług nr 84: Popyt turystyczny. Konsumpcja - segmentacja - rynki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012; s. 33-42.

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kreowanie wizerunku miasta a rozwój funkcji turystycznej na przykładzie wybranych miast Polskiej Sieci Cittaslow [w:] A. Rapacz (red.) Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 653-666.

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Kwiatkowski G., Problem aktywności turystycznej seniorów [w:] Stasiak A. (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2011, s. 265-279.

Hołowiecka B., Grzelak-Kostulska E., Kwiatkowski G., Uwarunkowania aktywności turystycznej młodzieży z rodzin o niskim dochodzie [w:] Stasiak A. (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2011, s. 157-170.

Grzelak-Kostulska E., Terytorialne zróżnicowanie obciążeń chorobami w populacji wybranych krajów europejskich na tle czasu trwania życia [w:] Balcerowicz-Szkutnik M. (red.), Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - Aspekty pozytywne i negatywne, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.

Hołowiecka B., Grzelak–Kostulska E., Wybrane aspekty rozwoju funkcji mieszkaniowej małych miast województwa kujawsko-pomorskiego. [w:] Heffner K. (red.): Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2010, s. 271-298.

Grzelak–Kostulska E., Hołowiecka B., Polska krajowa sieć Cittaslow szansą dla małych miast? [w:] Heffner K. (red.): Transformacja funkcji miejskich w ośrodkach lokalnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2010, s. 65-74

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz-Ankiersztajn H., Profil aktywności turystycznej seniorów, [w:] Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2010, s.71-85.

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Przestrzenne zróżnicowanie czasu trwania życia, [w:] Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B. (red.), Zmiany obszarów miejskich i wiejskich w świetle wybranych analiz demograficznych i funkcjonalno-przestrzennych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2010, s.35-50.

Szymańska D., Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., 2009. Polish towns and the changes in their areas and population densities. Bulletin of Geography. Socio-economic Series 11: 15-30.

Szymańska D., Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., 2006, Zmiany powierzchni i gęstości zaludnienia miast Polski w latach 1960-2003 [w:] Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast (Słodczyk J., Szafranek E.(red) Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 341-353

Szymańska D., Grzelak Kostulska E., 2005, Problematyka małych miast w Polsce w świetle literatury [w:] Heffner K., Marszał T.(red.) Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym. Biuletyn KPZK PAN, z. 220, Warszawa, s.21-36

Szymańska D., Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz H., 2005, Postrzeganie miejscowości turystyczno - uzdrowiskowych na przykładzie Ciechocinka i Inowrocławia, [w:] Rydz E. (red.) Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, Słupsk, s. 293-307

Szymańska D., Grzelak Kostulska E., Małe miasta w Polsce - zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku, [w:] Heffner K. (red.) Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 59-90

Szymańska D., Grzelak - Kostulska E., 2001, Struktura i dynamika imigracji ludności do Polski w ostatniej dekadzie XX wieku, (w:) Wschodnia granica RP zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, Kętrzyn 2001, wyd. Centrum Szkolenia Straży Granicznej, s. 85-95

Szymańska D., Grzelak-Kostulska E., Lewandowska l., 2000, Struktura i zasięg oddziaływania szkolnictwa ponadpodstawowego w Kutnie w latach 1988/89, 1993/94, 1998/99; 2000, (w:) Kutnowskie Zeszyty Regionalne (red. A. Urbaniak), tom IV, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, Kutno 2000, ss.232-373

Szymańska D., Grzelak-Kostulska E., 1999, Miejskie sieci osadnicze w regionie kujawsko-pomorskim, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Przestrzeń, nr 9(3): 23-26

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Szymańska D., 1998, Internal migrations in Poland in the period of constitutional transformation [in:] Polish Population Review, No 13, Warsaw- Polish Demographic Society - Central Statistical Office, 1998 , p. 167-173

Grzelak-Kostulska E., Hołowiecki M., Szymańska D., 1998, Permanent migrations in the period of constitutional transformations [in:] Polish Population Review, No 13, Warsaw- Polish Demographic Society - Central Statistical Office, 1998, p. 93-101

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki